Naše edice

Rabín Jonathan Sacks předkládá čtenářům své úvahy nad knihou Exodus, zabývá se problémy současnosti na pozadí staro­zákonních textů a naopak vysvětluje biblické texty na příkladech z dnešního světa. Jak zmiňují recenzenti a kritici, jedná se o výjimečnou publikaci propojující tradiční texty s problémy 21. století, autor se věnuje řadě detailů a přitom je schopen převodu na dnešnímu čtenáři pochopitelnější paralely. Jde o v pořadí druhou knihu cyklu pravidelných úvah nad tématy týdenních oddílů čtení Tóry, nazvaného Covenant & ­Conversation.

První pořádek (svazek) z plánovaného kompletního překladu Mišny do češtiny. Mišna je po Tanachu nejdůležitějším psaným pramenem judaismu. Jedná se o rozsáhlý soubor právních, etických a náboženských norem, které ve své době položily základy judaismu, jak jej známe dnes. Přesto dosud nebyla kompletně do češtiny přeložena. Během následujících 8–12 let by mělo vyjít všech šest svazků (každý svazek by odpovídal jednomu ze šesti pořádků).

Traktát Babylónského talmudu z oddílu Mišny Nezikin, kniha obsahuje paralelní hebrejsko-český text. Obsahuje základní morální stanoviska a výroky slavných učitelů, kteří se stali články tradice, předané Mojžíšem Jozuovi přes proroky až k rabínským autoritám. Z hebrejského originálu přeložil Bedřich Nosek.

Autorka zaměřila na postavení judaismu, na udržování židovských tradic a zvyků v podmínkách terezínského ghetta. Jde o původně disertační práci, která je jen mírně přepracována pro širší veřejnost a doplněna o ilustrační materiál. Knížka se snaží přinést nový pohled na část historie ghetta Terezín.

Kniha svátků (Sefer hachagim) provede čtenáře, děti a spolu s nimi jejich rodiče či pedagogy tradicemi a významem jednotlivých židovských svátků. Ilustrace tvoří nedílnou součást knihy a poměrně podrobný text doplňují, odlehčují, a přitom nezlehčují. Každá z kapitol popisuje návštěvu jednoho židovského svátku, který (personifikovaný) přichází navštívit kamarády Chagaje a Chagit.

Překlad komentáře: Jan Divecký, překlad Megilat Ester: Karol E. Sidon. Kniha komentářů rav Jigala Ariela k biblické knize Ester. Publikace se skládá ze dvou hlavních části – česko-hebrejské bilingvy svitku Ester (v překladu rabína Karola E. Sidona) a komentáře rav Jigala Ariela (v překladu Jana Diveckého). Rav Jigal Ariel je významným izraelským rabínem a patří k nejuznávanějším současným komentátorům tanachických knih. (I jako eKniha.)

Komentovaná kniha překladů obou Langerových básnických knih, Pijutim ve-širej jedidot (Básně a písně přátelství) a Meat cori (Trocha balzámu). Básně vycházejí oboujazyčně, hebrejsky i česky. Vynikají precizní znalostí hebrejštiny (Langer je patrně posledním pražským autorem píšícím hebrejsky) a múzičností (čeština překladů je poetická a zdařile napodobuje obraznost originálu). Čtenářům se tak dostává do ruky knížka, kterou mohou číst jako dobrou poezii, jako informaci o autorovi, jeho osudech a díle, ale také jako kulturní studii. (I jako eKniha.)


Kniha se zabývá praktickými záležitostmi života praktikujících Židů jako je kašrut, manželství, modlitby, svátky atd. Nejde však jen o jakýsi „návod“ či přehled halachického práva, vše je doplněno také zdůvodněními a komentáři autora, této velké rabínské autority. Kniha obsahuje i texty věnující se specifikám judaismu a židovské ortopraxe, odpovídá ale i na mnoho běžných laických otázek. (I jako eKniha.)

Rabi Josef Dov (Bär) ha-Levi Solovějčik byl jedním z nejvýznamnějších představitelů moderní židovské teologie 20. století. V úvaze Konfrontace poprvé nastínil tezi o „dvojím druhu“ člověka, založenou na interpretaci dvojí biblické zprávy o jeho stvoření. Tato teze se pak stala základem Solovějčikova eseje Osamělý člověk víry. (I jako eKniha.)

Kniha Ma’ase merkava se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl v talmudickém období v židovském prostředí v oblasti Blízkého východu. Patří mezi několik málo textů, u nichž není pochybnost, že náleží k žánru hejchalotické literatury. (I jako eKniha.)

Komentáře k biblickým Pěti knihám Mojžíšovým od jednoho z nejvýznamnějších novodobých izraelských náboženských filozofů – Ješajahu Leibowitze (1903–1994) v překladu Leo Pavláta. (I jako eKniha.)

Kniha Příběhy Tóry (patnáct biblických zamyšlení) Jana Diveckého přibližuje čtenářům základní příběhy Starého zákona s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů (Maimonides, Nachmanides, Raši, …). Kapitoly od Stvoření světa po Mojžíšovo putování pouští seznamují zájemce s obsahem příběhů, důraz je však kladen především na interpretaci významu událostí. (I jako eKniha.)

Komentované starozákonní příběhy od počátků dobývání Izraele po krále Davida – pokračování úspěšného titulu Příběhy Tóry. Základní příběhy Tanachu s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů (Maimonides, Nachmanides, Raši, ...). (I jako eKniha.)

V této knize, která je závěrečným dílem volné trilogie tanachických příběhů (Příběhy Tóry, Izrael soudců a králů), se završí biblické osudy židovského národa. Jádro našeho vyprávění pojednává o době, kdy v Jeruzalémě stával první (Šalomounův) Chrám a v jeho stínu vládli králové Davidovy dynastie. (I jako eKniha.)

Obsahuje třicet šest zamyšlení, ve kterých se rabín Sacks zabývá problémy současnosti na pozadí starozákonních textů a naopak vysvětluje biblické texty na příkladech z dnešního světa. Z názvů kapitol vybíráme: Násilí ve jménu náboženství • Víra a odvaha • Babylonský příběh • Dlouhá cesta ke svobodě • Judaismus a islám • Modlitby praotců • Esav s lidskou tváří • Vyvolení a ti druzí • Morální dilema • Tváří v tvář vlastnímu osudu • Revoluce času • Efraim a Menaše. (I jako eKniha.)

V knize s podtitulem Kalendářem od Pesachu do Purimu naleznete přehled všech významných svátků, objasnění jejich kořenů a ukotvení v příbězích Tóry. Nechybí vysvětlení principu židovského kalendáře a jeho srovnání s kalendářem křesťanským a muslimským. Texty jsou doplněny slovníkem pojmů. (I jako eKniha.)

Spis rabi Löwa – Ner micva (Světlo příkazu) – se věnuje tématu osmidenního svátku Chanuka. Jednotlivé, zdánlivě nesouvisející detaily skládá Maharal do celistvého obrazu, v němž ani ta nejmenší maličkost nenarušuje dokonalost řádu. Maharal před námi odkrývá velkolepý scénář, zakotvený již v okamžiku stvoření světa, a při hledání odpovědí na palčivé otázky se vydává k samotným kořenům judaismu, k tanachickým textům a jejich výkladům. (I jako eKniha.)

Ústředním tématem knihy Netivot olam je vnímání etiky lidského konání podložené citáty z Tanachu a Talmudu. Pro toto české vydání jsme vybrali reprezentativní ukázky ze čtyř „stezek“ a jednu kompletní „stezku“ – Stezku návratu. (I jako eKniha.)

Ústředním tématem knihy Netivot olam je vnímání etiky lidského konání podložené citáty z Tanachu a Talmudu. Pro toto české vydání jsme vybrali Stezku Tóry. (I jako eKniha.)

Kniha Derech chajim je souhrnným komentářem k traktátu, který sám Maharal nazýval drahým a vznešeným, k traktátu Avot. (I jako eKniha.)

Kniha líčí osudy československých parašutistů skupiny Clay od výcviku v Británii za druhé světové války až po zpravodajskou činnost na východní Moravě za protektorátu.

„Dopis od Gideona“ je kniha o životě a díle českého hudebníka, skladatele a pedagoga Gideona Kleina (1919–1945), jehož slibná umělecká kariéra rozvíjející se v meziválečném období byla přervána holokaustem. (I jako eKniha.)

Kniha zachycuje příběh plukovníka Dulova (1919–2008). Za 2. světové války odešel do SSSR. Krátce po vstupu na sovětské území byl zatčen, odsouzen a uvězněn v gulagu. Pan Dulov, stejně jako tisíce dalších, využil příležitost, že českoslovenští občané věznění v gulazích z nich mohli odejít bojovat na frontu. Následně prošel boji vedenými na území dnešní Ukrajiny, Slovenska, Moravy a Čech. (I jako eKniha.)

Jde o specifickou knihu vzpomínek čsl. rodáka Michaela Gruenbauma, převyprávěnou spisovatelem Toddem Hasak-Lowym. Strhující paměti psané v první osobě přítomného času sledují očima mladého Michaela stále otřesnější vývoj událostí v nacisty okupovaném Československu. Text je cílen primárně na náctileté čtenáře, ale knihu přečte jedním dechem každý. (I jako eKniha.)

Silný příběh „tuláka“. Peter Bachrach se narodil v roce 1929 v Horním Slezsku do židovské rodiny. Když se situace pro Židy začala zhoršovat, poslala ho matka na Slovensko, aby ho ochránila. Ve třinácti letech se mu podařilo utéct z transportu do Osvětimi, později se dal k partyzánům a účastnil se Slovenského národního povstání. Po válce žil v Ostravě, odkud v roce 1948 odjel do Izraele. Zde bojoval v pěti válkách. V 90. letech se vrátil zpět do Česka. Dnes žije v Haifě v Izraeli. (I jako eKniha.)

Vzpomínky Egona Morgensterna, který při útěku před nacismem skončil v Pobaltí, kde byl zatčen sovětskou NKVD a následně deportován do tábora gulagu. Pět let lágru při budování železnice z Kotlasu do Vorkuty přežil, ale ani po válce a propuštění se nesměl vrátit a dodnes žije ve Vilniusu. Jde o stručný a přitom poutavý text, který je výjimečný osudem člověka, jenž zažil skoro současně perzekuci ze strany dvou totalitních režimů. (I jako eKniha.)

Výjimečná publikace známé polské publicistky věnující se nejen šoa. Ústředním motivem je osud brněnské rodačky Diny Gottliebové-Babbitt (1923–2009), která byla deportovaná z Terezína do rodinného lágru v Auschwitz-Birkenau. Válku přežila díky tomu, že pořizovala přímo pro Mengeleho věrné portréty-akvarely vězněných Romů, které chtěl použít pro svoji pseudovědeckou práci. Od této linie ovšem vede nespočet odboček, věnovaných osudu Romů a Židů před a po holokaustu. (I jako eKniha.)

Příběhy z lodžského a terezínského ghetta během 2. světové války a nové začátky (nejen) v Izraeli. Kniha věnovaná osudům tři přeživších – tří pamětnic popisující nejen tragédii holokaustu, ale také vítězství nového života po něm. Strhující příběh jedné z vyprávějících, Dity Krausové, byl předlohou světového bestselleru – Osvětimská knihovnice (A. G. Iturbe). (I jako eKniha.)

Úkolem paraskupiny Clay, vysazené na území protektorátu v roce 1944, bylo vybudovat zpravodajskou organizaci a podávat do Londýna důležitá hlášení politického, hospodářského a vojenského charakteru. Publikace zachycuje autentické postřehy radisty skupiny a obsahuje rozhovory se spolupracovníky paraskupiny Clay. (I jako eKniha.)

Aneb vězněm dvou režimů… Kuneš Sonntag (1919–2010) byl synem prvorepublikového ministra. V listopadu 1939 jej jako studentského vůdce zatklo gestapo. Spolu s dalšími českými vysokoškoláky byl odeslán do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde strávil tři roky. Při jednom z procesů v padesátých letech byl odsouzen k dvanácti letům v pracovních táborech. Těžiště knihy, která je pojatá jako rozhovor, spočívá v líčení krutého života v obou pracovních táborech – nacistickém i komunistickém. (I jako eKniha.)

Unikátní svědectví novináře a publicisty Františka Krause. Zápisky a vzpomínky jsou převyprávěny, doplněny a upraveny uznávaným spisovatelem literatury faktu Romanem Cílkem. Text se soustřeďuje na období 1933–1945, tedy na dobu nástupu nacismu k moci a jeho expanzi, jejíž obětí se stal i F. Kraus a jeho rodina. (I jako eKniha.)

Osmnáct století Izraele je stručným přehledem historie Země izraelské a především jejích židovských obyvatel od přelomové katastrofy zničení druhého Chrámu přes pohnuté dějiny pronásledování, nadějí a úspěchů až po zrození sionistického hnutí v 19. století. (I jako eKniha.)

Soubor vzpomínek a příběhů prof. Rodena je skromným výběrem z bohaté autorovy tvorby. Životní vzpomínky (předválečný život za první republiky, holocaust, emigrace) doplňují příběhy z autorovy lékařské praxe. Jde o dílo beletristické, volně navazující na Edici Judaika nakladatelství P3K. (I jako eKniha.)

Kniha známého spisovatele literatury faktu Romana Cílka popisuje soudní proces s jedním z pohlavárů SS Karlem Wolffem, šéfem osobního štábu Heinricha Himmlera. Rekapitulace procesu je proložena líčením osudů tří obětí vražedné mašinérie holocaustu (Richard Glazar přežil Treblinku, Ema Šternová a František Kraus hrůzy Osvětimi). (I jako eKniha.)

Svědectví o životě a smrti v terezínském ghettu. Deníkové záznamy popisují „běžný“ život v ghettu, rostoucí strádání, transporty na Východ, zachycují i propagandistickou akci uspořádanou pro delegaci Mezinárodního červeného kříže v létě 1944. (I jako eKniha.)

Kniha Izraelské osudy. Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi spojuje pohled na současný Izrael, úvahy autora o izraelsko-palestinském konfliktu a o historii země. Ta je zachycena i v příbězích imigrantů, Čechů přeživších holokaust. (I jako eKniha.)

Paměti Anny Votické „Zachráněna v šanghajském ghettu“ zachycují životní příběh české rodačky židovského původu. Těžištěm je líčení útěku před bezprostředním nebezpečím, které hrozilo evropským Židům, a popis života v šanghajském ghettu. (I jako eKniha.)

Studie přibližuje ohlasy české meziválečné politické scény na nástup Adolfa Hitlera k moci a jeho první kroky v úřadě; zahrnuje období od ledna 1933 do srpna 1934. Nabízí mimořádně zajímavé srovnání odlišného hodnocení tohoto zlomového historického milníku jednotlivými českými politickými stranami a jeho odraz v prvorepublikovém denním tisku. (Pouze jako eKniha.)

Publikace se zabývá problémy a konflikty současného světa v širším záběru a kontextu témat. Texty se věnují globalizaci a sociální antropologii, rozvojovým problémům světa a ozbrojeným konfliktům. Hlavním cílem této publikace je připojit se k diskusi na téma konfliktů v současném světě. Forma sborníku dává možnost srovnávat různé pohledy a názory jednotlivých autorů. (I jako eKniha.)

Rozsáhlé monografické dílo Geomorphological Variations vzniklo spoluprací fyzických geografů z University of Oxford (U. K.) a Univerzity Karlovy v Praze. Vývoj povrchových tvarů Země je svědectvím o vzájemném působení tektonických a klimatických procesů a jevů v různých časových a prostorových měřítkách. Evoluční geomorfologie zdůrazňuje význam této integrace při vzniku velmi rozmanitých typů reliéfu. Publikace ukazuje uvedené aspekty na výsledcích geomorfologických výzkumů ve vybraných tématech věd o Zemi.

Formou map, grafů, tabulek a textu seznamuje čtenáře s průběhem voleb v USA za posledních 100 let. Ve své úvodní části vysvětluje postavení amerického prezidenta a principy prezidentských voleb, včetně jejich historického vývoje, závěrečná část je věnována shrnujícímu pohledu na prezidentské volby za posledních 100 let. Formou medailonků charakterizuje jednotlivé prezidenty USA a hlavní události jejich funkčního období. Aktualizované vydání (2013) zahrnuje období 1896–2012. (I jako eKniha.)

Anglicky psaný sborník prací předních českých geografů a demografů se zabývá současnými procesy v krajině a ve společnosti a jejich dopady. Důraz je kladen na faktor rizika těchto procesů a jevů (záplavy, znečištění vod, eroze; urbanizace a suburbanizace atd.), resp. možnostmi snižování jejich negativních důsledků.

Anglicky psaný sborník prací předních geografů se zabývá geografickými systémy. Důraz je kladen na faktor rizika těchto procesů a jevů, resp. možnostmi snižování jejich negativních důsledků.

Svět očima satelitů (L. Kupková, L. Král)

Publikace shrnuje teoretické základy dálkového průzkumu Země. Obsahuje též pracovní listy pro výuku (práce s free softwarem LEOWorks). Publikace byla vydána v rámci projektu OPPA (projekt realizovaný MFF UK a PřF UK); je určená pro střední školy.

Dálkový průzkum Země v ochraně přírody (P. Štych, L. Kupková)

Atlas Dálkový průzkum Země v ochraně přírody na příkladech využití DPZ v monitoringu lesní a volné krajiny, v hodnocení kvality vody či energetické bilance povrchu ad. především z oblastí Krkonoš a Šumavy demonstruje možnosti moderního využití DPZ ve výzkumu a ochraně životního prostředí.

Podstatou publikace je hodnocení vztahu mezi změnou správních/administrativních hranic a perifernosti prostoru, resp. hledání odpovědi na otázku, jaký je význam změn správních hranic v procesu polarizace prostoru na území Česka v období od poloviny 19. století do současnosti a hodnocení těchto procesů s využitím rekonstrukčních map historických/reliktních hranic vytvořených v prostředí GIS. (Pouze jako eKniha ve formátu pdf, ke stažení ZDE.)

Research into the dynamics of landform evolution in the East Nepal Himalaya is intended to provide knowledge of the long-term integrity of climate-driven morphogenetic and tectonic processes as an essential phenomenon of active collisional orogeny. 

Publikace je věnována kritickému myšlení a kognitivním zkreslením. Kritické myšlení je jednou z nejpotřebnějších dovedností pro 21. století, ale zároveň je jednou z dovedností, která ve výuce na všech stupních škol nejvíce chybí. (I jako eKniha.)

Vysokoškolská učebnice určená studentům lékařských fakult, jakož i ostatním zájemcům o tento obor z řad lékařů. Aktuální vydání (2015) akcentuje moderní aplikace nukleární medicíny a prezentuje směry rozvoje oboru.

OPPA – Odborné publikace

Nakladatelsky jsme se podíleli na technické realizaci a vydání 30 odborných publikací z šesti oborů (geografie, geologie, chemie, matematika, biologie, fyzika) určených pro středoškolské pedagogy. Publikace byly vytvořeny v rámci projektu OPPA.

TEMI – Odborné publikace

Publikace Bádáme, objevujeme a zkoumáme svět kolem nás – biologie/chemie (1. a 2. díl) pro vyučující základních a středních škol (projekt TEMI – Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated). Cílem vytvořených materiálů je podporovat a rozšiřovat používání badatelsky orientované výuky přírodovědných předmětů u žáků ve věku 12–18 let. Jednotky jsou zaměřeny na vědecká témata s důrazem na využití v reálné praxi.
 

Pozoruhodná básnická sbírka mladé autorky, sjednocující literární a výtvarnou řeč v jeden autorský celek. Dvacet básní s deseti černobílými grafickými ilustracemi.

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010