Obchodní podmínky

1. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávajícím je společnost Nakladatelství P3K s.r.o., U Smaltovny 1382/28, 170 00 Praha 7, IČO 28957938, DIČ CZ28957938, registrované u Městského soudu v Praze, obchodní rejstřík oddíl C, 155822. Prodávající se zavazuje vyřídit objednávku knih do dvou pracovních dní, pokud jde o zboží skladem. Pokud jde o připravované knihy, objednávky budou vyřízeny do dvou pracovních dní od data vydání titulu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa v nesprávném nebo neúplném tvaru nebo se zjevně jedná o chybně vyplněné údaje. Pokud tyto pochybnosti vzniknou, informuje prodávající o této skutečnosti kupujícího e-mailem. Prodávající nebude vyřizovat objednávky institucí a organizací, které neuhradily předchozí fakturu.

2. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést pečlivě a správně poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží dodáno. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné). Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující má právo na vrácení platby za toto zboží, ne však na poplatek za náklady spojené s odesláním zboží na jeho adresu (balné, poštovné nebo poplatek za dobírku). Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen prodávajícímu doručit předmět koupě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající odešle platbu za zboží zpět na účet nebo složenkou do 3 pracovních dnů od obdržení vráceného zboží. Vrácené zboží nesmí být jakkoliv poškozené. Vrácené zboží musí být na náklady kupujícího doručeno osobně nebo poštou na adresu: Nakladatelství P3K, s.r.o., U Smaltovny 1382/28, 170 00 Praha 7. Pokud si kupující při objednání zboží vybere platbu převodem na účet, zavazuje se uhradit platbu do 10 kalendářních dnů od data zapsání objednávky do e-shopu. Pokud prodávající nebude mít připsánu platbu na účtu v této lhůtě, objednávku zruší.

3. Další dotazy

Pokud potřebujete získat další informace o předmětech nabízených na našem e-shopu, konzultovat případné reklamace, máte připomínky k funkčnosti e-shopu, nerozumíte některým sdělením, přejete si nějakou speciální službu, obraťte se prosím na: info@p3k.cz. Informace o edičních záměrech petr.karas@p3k.cz.

4. Obchodní podmínky pro prodej e-knih

4.1 Poskytování služby

Poskytovatelem služby je Nakladatelství P3K s.r.o., U Smaltovny 1382/28, 170 00 Praha 7, IČO 28957938, DIČ CZ28957938, registrované u Městského soudu v Praze, obchodní rejstřík oddíl C, 155822. Pro poskytování služby prodej e-knih platí níže uvedené obchodní podmínky. Poskytovatel provozuje službu na webové stránce Nakladatelství P3K.

4.2 Uživatel, uživatelský účet a jeho obsluha, ochrana osobních údajů uživatele

Uživatelem služby prodej e-knih může být jen právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která se na stránkách poskytovatele zaregistruje svým plným jménem, trvalým bydlištěm a kontaktními údaji, a má tak zřízen uživatelský účet. K tomuto účtu obdrží uživatel přihlašovací jméno a heslo. Uživatel se zavazuje své registrační údaje aktualizovat podle skutečnosti. Pokud poskytovatel zjistí, že uživatel zneužil cizí identitu nebo použil identitu falešnou, má právo odepřít poskytnutí služby. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem obchodního vztahu při poskytování služby. Osobní údaje uživatele jsou chráněny v souvislosti s GDPR. Uživatel může svůj souhlas písemně zrušit. V takovém případě bude zrušen i jeho uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby nenese odpovědnost za zneužití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou. Pokud má uživatel podezření, že se tak děje, je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně sdělit poskytovateli s cílem zablokování přihlašovacích údajů. Uživatel právně odpovídá ve vztahu k poskytovateli za veškeré obchodní případy uskutečněné s užitím jeho přihlašovacích údajů třetí osobou. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn zablokovat jeho uživatelský účet, existuje-li důvodné podezření, že uživatel neoprávněně zasahuje do ochrany autorských práv nebo je sám aktivně porušuje. Uživatel bere na vědomí, že povaha poskytování služby si vynucuje občasné technické odstavení služby. Uživatel toto nebude brát jako porušení svých uživatelských práv.

4.3 E-kniha, její užití a vlastnosti

E-kniha představuje digitální soubor určený ke stažení do softwarového zařízení uživatele. Tento soubor může obsahovat text, ilustrace i jiné grafické prvky. Stažením e-knihy je pořízení jedné rozmnoženiny souboru proti platbě za podmínek stanovených autorskou licencí k příslušnému dílu obsaženému v e-knize. Uživatel bere na vědomí, že pro čtení e-knih existují příslušné standardní technické podmínky a formáty. Pokud není uživatel pro přijetí služby náležitě vybaven, nenese poskytovatel za nefunkčnost služby odpovědnost. Uživatel nesmí zasahovat do ochrany digitálního souboru e-knihy vytvořené poskytovatelem.

4.4 Obchodní vztah a platba

Smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem služby je naplněn uhrazením služby uživatelem, připsáním platby na účet poskytovatele a následně umožněním stažení objednaného souboru uživatelem. Úhrada musí proběhnout nejpozději do 10 kalendářních dnů po vzniku objednávky služby (s výjimkou úhrad na fakturu pro organizace a instituce). V případě, že platba nebude připsána na účet poskytovatele v této lhůtě, bude objednávka automaticky zrušena. Uživatel bere na vědomí, že vztahy mezi ním a poskytovatelem služby podléhají právním předpisům platným na území České republiky. Tyto předpisy se mohou vyvíjet v závislosti na technologiích i vývoji přístupu k ochraně autorských práv. Poskytovatel si tudíž vyhrazuje právo tyto podmínky měnit.

4.5 Ochrana autorských práv

Všechny e-knihy prodávané v e-shopu Nakladatelství P3K jsou chráněny autorským zákonem a jejich užití musí korespondovat s udělenou licencí. Cena za stažení obsahuje poplatek za autorskou licenci. Uživatel nesmí užívat knihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tudíž nesmí knihu dále kopírovat, prodávat, tisknout ze souboru, půjčovat, sdílet nebo dále poskytovat třetím osobám. Uživatel je obeznámen se skutečností, že porušení autorského práva výše uvedenými způsoby je trestným činem.

5. Zjišťování spokojenosti s nákupem

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

6. Reklamační řád

Reklamační řád je ke stažení ve formátu pdfdocx. Obsahuje také reklamační formulář.

7. Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou řízeny právními předpisy České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky v závislosti na změně příslušných právních norem adekvátně měnit. Závazné znění obchodních podmínek je takové, jaké se vyskytuje na internetových stránkách prodávajícího v den, kdy je kupujícím učiněna objednávka.
Pokud se případný spor mezi kupujícím a prodávajícím nevyřeší přímo, kupující má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Spor může být řešen Českou obchodní inspekcí či jiným subjektem pověřeným Ministerstvem průmyslu a obchodu.

info@p3k.cz U Smaltovny 28, Praha 7

Nakladatelství P3K s.r.o.

IČO 28957938

DIČ CZ28957938

č. ú.: 2800746926/2010